Inicio Actualidad Nous criteris d’exàmens de les PAU
España   Catalunia

Nous criteris d’exàmens de les PAU

No es redueixen temaris, es flexibilitza l’optabilitat

Font: Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya, secretaria d'Universitats i Recerca

La comissió organitzadora de les PAU implementa els criteris de flexibilització dels exàmens arran de la pandèmia de la COVID-19. L’adaptació no comporta una reducció dels temaris que perjudicaria els estudiants de Batxillerat donada l’autonomia dels centres per programar continguts. Es flexibilitzarà l’optativitat ja existent en els enunciats dels exàmens per tal que l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova. La matriculació a la convocatòria ordinària s’amplia un mes i serà única per a tot l’alumnat lliure, de CFGS i de Batxillerat, a partir del 15 de maig fins el 15 de juny.

La matriculació s'amplia un mes i serà única per a tots els alumnes, a partir del 15 de maig fins el 15 de juny

La comissió organitzadora de les PAU, on estan representades les set universitats públiques del sistema universitari català, amb l’assessorament dels responsables d’elaborar els exàmens de cada matèria, ha aprovat els criteris de flexibilització que s’aplicaran als exàmens de les PAU fixats —a l’espera de l’evolució de les mesures per la situació d’emergència sanitària— per als dies 7, 8 i 9 de juliol en convocatòria ordinària. Aquests canvis eren necessaris després del cessament de l’activitat lectiva presencial per l’evolució de la COVID-19, que ha obligat a replantejar alguns aspectes relacionats amb les PAU com el calendari i l’adaptació de les proves.

Les proves PAU es duran a terme els dies 7, 8 i 9 de juliol

L’adaptació dels exàmens s’ha fet, en primer lloc, tenint en compte que els centres de Batxillerat són autònoms en el disseny de la temporalització dels continguts i les activitats d’aprenentatge. Això implica que l’adaptació no podia passar per una reducció dels temaris, donat que això suposaria un desavantatge inicial important, sinó per flexibilitzar l’optativitat ja existent en els enunciats dels exàmens. D’aquesta manera es facilita que l’alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada amb independència de les circumstàncies en què hagi tingut accés al procés d’ensenyament i aprenentatge en el darrer trimestre del curs escolar.

recerca escola a Barcelona, compra inedit magazine

La flexibilització i adaptació dels enunciats de les proves s’ha fet tenint en compte tres principis bàsics: 

a) No era convenient proposar ara un canvi radical en la tipologia dels models d’examen ni en els criteris generals d’avaluació que tant el professorat com l’alumnat coneixen, han practicat durant tot el Batxillerat i esperen.

b) L’adaptació o flexibilització en la tria entre opcions no podia comportar allargar el temps de lectura dels enunciats i, per tant, el temps que l’alumnat dedica a decidir les preguntes, problemes o qüestions a resoldre, perquè això seria perjudicial per al propi alumnat.

c) Les característiques de cada matèria i la tipologia específica del seu model habitual d’examen (nombre de preguntes, opcionalitat, condicions de realització, etc.) comporten que aquesta adaptació o flexibilització no es pot fer de manera universal i homogènia, sinó adequada a cada matèria.

L’adaptació o flexibilització dels enunciats passa, així, per la possibilitat «d’aixecar barreres» allà on la tria de preguntes es fa entre opcions tancades o adaptar el nombre de qüestions, exercicis i problemes a resoldre de manera que l’alumnat pugui triar, per exemple, entre el total de les preguntes. Les faltes d’ortografia es tindran en compte en les proves on així està establert, i les preguntes amb resposta d’opció múltiple s’han de corregir amb els criteris habituals.

Atès que habitualment els models dels exàmens de les 29 matèries de PAU a Catalunya no responen a una estructura única —ni els de la fase general ni els de la fase específica— aquesta diversitat també es reflectirà en el model PAU-2020. 

Tots els canvis previstos quedaran reflectits en els enunciats i quaderns d’examen que s’administraran durant la realització de les proves.

Descripció dels exàmens PAU-2020

Com a resultat de l’adaptació i flexibilització dels exàmens PAU-2020, el conjunt de les matèries objecte d’examen s’agrupa en dos blocs en funció de l’estructura adoptada i d’acord amb la distribució de l’opcionalitat dels models d’examen: opcionalitat sobre el conjunt de l’examen; i opcionalitat sobre una part de l’examen.

  • Opcionalitat sobre el conjunt de l’examen

Aquest bloc inclou 21 matèries, distribuïdes en quatre grups. Els exercicis, problemes o qüestions mantenen la tipologia habitual i els criteris generals d’avaluació, establerts a l’inici del curs per a cadascuna de les matèries.

Les 21 matèries d’aquest bloc són: Anàlisi Musical; Biologia; Ciències de la Terra i el Medi Ambient; Cultura Audiovisual; Dibuix Artístic; Dibuix Tècnic; Disseny, Economia de l’Empresa; Electrotècnia; Física; Fonaments de les Arts; Geografia; Història; Història de l’Art; Història de la Filosofia; Literatura Castellana; Literatura Catalana; Matemàtiques; Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials; Química; i Tecnologia Industrial.

  • Opcionalitat sobre una part de l’examen

Aquest bloc inclou 8 matèries, distribuïdes en dos grups. L’examen de totes les matèries d’aquest bloc presenta una part comuna i una part optativa que oscil·la entre el 40 % i el 80 % de la qualificació. Els exercicis, problemes o qüestions mantenen la tipologia habitual i els criteris generals d’avaluació, establerts a l’inici del curs per a cadascuna de les matèries.

Les 8 matèries d’aquest bloc són: Grec; Llatí; Llengua Castellana i Literatura; Llengua Catalana i Literatura; i Llengua Estrangera (Alemany, Anglès, Francès i Italià). 

Matriculació a la convocatòria ordinària de les PAU-2020

Enguany, i donades les circumstàncies excepcionals per la COVID-19, els terminis per matricular-se a la convocatòria ordinària de les PAU-2020 seran els mateixos per als alumnes de matrícula lliure (els que es presenten a pujar nota, alumnes provinents de sistemes educatius estrangers o d'anys anteriors) i per als de segon de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). D’aquesta manera, la totalitat dels estudiants que vulguin presentar-se a la convocatòria ordinària de les PAU-2020 hauran de formalitzar la matrícula des del 15 de maig fins al 15 de juny, ambdós inclosos. 

Aquest nou període de matriculació és més llarg, un mes en compte dels 15 dies habituals, amb l’objectiu de donar més tranquil·litat als centres educatius així com als alumnes i a les seves famílies.

Més informació:

La informació detallada sobre l’opcionalitat d’aquestes matèries i sobre el contingut específic de cada prova es pot consultar a:

 Annex sobre flexibilització en l'opcionalitat de les PAU 2020 

Web: http://universitatsirecerca.gencat.cat/COVID-19

Sin Comentarios

Escribe un comentario

Tu correo electrónico no se publicará